projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaPUBLIKACJE

Artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor

 • Kolanek A., Zdunek A. 2021. Pierwsza obserwacja gniewosza plamistego Coronella austriaca we Wrocławiu. Przegląd Przyrodniczy XXXII, 4 (2021): 65–68.(PDF)
 • Kolanek A., Szymanowski M., Raczyk, A. 2021. Human Activity Affects Forest Fires: The Impact of Anthropogenic Factors on the Density of Forest Fires in Poland. Forests 12(6), 728. https://doi.org/10.3390/f12060728
 • Kolanek A., Turniak E. 2020. Ocena efektywności metod czynnej ochrony ropuch szarych Bufo bufo na przykładzie populacji z wrocławskiego Zalesia. Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 56-68.(PDF)
 • Kolanek A., Bury S. 2021. Detectability of Elusive Reptiles under Artificial Cover Objects is Species- and Year-Specific. Polish Journal of Ecology 68(4), 342-347 (2 February 2021). https://doi.org/10.3161/15052249PJE2020.68.4.007
 • Kolanek A., Pastrykiewicz M., Borawski W., Bury S. 2020. Coronella austriaca(smooth snake) - mortality after prey ingestion. The Herpetological Bulletin 152, 2020: 32-33 (PDF)
 • Kolanek A., Bury S. 2020. CORONELLA AUSTRIACA (Smooth Snake). DIET/CANNIBALISM. Herpetological Review 51(3):612 (PDF)
 • Kolanek A., Bury S., Turniak E., Szymanowski M. 2019. Age-Dependent Utilization of Shelters and Habitat in Two Reptile Species with Contrasting Intraspecific Interactions. Animals, 9(11), 995; https://doi.org/10.3390/ani9110995
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2019. Pożary lasów na świecie – uwarunkowania powstawania i metody badań. [W:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, pp. 103-126, IGiGP UJ, Kraków.
 • Kolanek A., Bury A., Turniak E., Kurek K., Bury S. 2017. Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (6): 474–483
 • Kolanek, A., Turniak E. 2012. Czynna ochrona szlaków migracyjnych ropuchy szarej Bufo bufo (Linnaeus, 1758) w okolicy Morskiego Oka we Wrocławiu w latach 2010 - 2011. W: Szczęśniak E., Tymiński T. (red.), Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników, monografie nr IV, Wydawnictwo Przygotowalnia Pracowania DTP i Grafiki, Kraków, ISBN: 978-83-63861-03-2

Współautorstwo artykułu naukowego

 • Bury S., Kolanek A., Skórzewski G., Kurek K., Zając B., Najbar B., Borczyk B. 2023. Is the blue-spotted phenotype more widespread in the eastern slow worm Anguis colchica (Nordmann, 1840) than the western slow worm Anguis fragilis Linnaeus, 1758 and does it correlate with the male body size? A case study from Central Europe. Folia Biologica, 71(1):45-51. https://doi.org/10.3409/fb_71-1.06
 • Escalante E.I., Zdunek P., Kolanek A. 2023. Predation by a smooth snake Coronella austriaca of an aspic viper Vipera aspis in Spain. Herpetological Bulletin 163: 44–45
 • Bury S., Kolanek A., Chylarecki P., Najbar B., Kurek K., Mazgajski T.D. 2022. Climatic conditions and prevalence of melanistic snakes—contrasting effects of warm springs and mild winters. Int J Biometeorol. https://doi.org/10.1007/s00484-022-02279-1
 • Zyśk-Gorczyńska E., Sztwiertnia H., Pietkiewicz M., Kolanek A., Bojarska K., Żmihorski M. 2020. Local bird densities and habitats are poor predictors of bird collision with glass bus shelters. Landscape and Urban Planning, 217, 104285, s. 1–6 https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104285
 • Bury S., Zając B., Okarma H., Kolanek A. 2022. Decline in body size and female fraction in the grass snake (Natrix natrix, Linnaeus 1758) population after 40 years (Southern Poland). Environmental Science and Pollution Research, 29, 6, s. 8334–8340. https://doi.org/10.1007/s11356-021-16128-y
 • Maciaszek R., Kolanek A. 2021. Metody zwalczania inwazyjnych raków i żółwi w Polsce – działania pilotażowe. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 14-23 (PDF)
 • Kiewra D., Szymanowski M., Czułowska A., Kolanek A. 2021. The local-scale expansion of Dermacentor reticulatus ticks in Lower Silesia, SW Poland. Ticks and Tick-borne Diseases 12 (1): 101599. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101599
 • Bury S., Kolanek A. 2020. LACERTA AGILIS (Sand Lizard). CANNIBALISM. Herpetological Review 51(2), 333-334 (PDF)
 • Bury S., Kurek K., Borczyk B., Szulc B., Kolanek A. 2020. The causes of extremely low tick prevalence in European legless squamates remain an unanswered question. Salamandra 56(1):75–77 (link do artykułu i suplementu)
 • Deptuła N., Kolanek A. 2019. Edukacja herpetologiczna najmłodszych – propozycja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2018/3: 16-21 (PDF)
 • Bury S., Bury A., Kurek K., Borczyk B., Kolanek A. 2018. Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 355-364
 • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2014. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom II. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-1-9
 • Dudek R., Kolanek A. 2014. Obserwacje żółwi ozdobnych w zbiornikach wodnych Wrocławia. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-0-2

Doniesienia konferencyjne

 • Kolanek A., Szymanowski M. 2023. The structure of the forest landscape - a potential determinant of forest fires?, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-11882, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-11882
 • Kolanek A., Szulc B., Bury S. 2022. Sztuczne kryjówki jako miejsca międzygatunkowych interakcji – wstępne wyniki badań. IV Polskie Sympozjum Herpetologiczne, 26–27 listopada 2022, Wrocław, Poland
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2022. The need to improve the forest fire forecasting system in Poland - a consequence of global climate changes. Polish Scientific Networks. Climate Change: Science & Society, Wrocław
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2022. Struktura krajobrazu leśnego jako potencjalna determinanta pożarów lasów w Polsce. IX Ogólnopolska Konferencja „GIS w nauce”, Toruń
 • Kolanek A., Juras N., Wąs J., Solecki A., Oleś W., Kaczmarski M., Gorzkowski B., Bury S. 2021. Nauka obywatelska jako narzędzie ochrony polskiej herpetofauny – projekty TH NATRIX. III Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Kolanek A. 2021. Pilotażowe odłowy żółwi obcych we Wrocławiu w świetle nowej ustawy o gatunkach obcych. III Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Turniak E., Kolanek A. 2021. Podsumowanie 11-letniej akcji czynnej ochrony ropuchy szarej na wrocławskim Zalesiu – fluktuacje liczebności populacji oraz analiza skuteczności metod ochrony czynnej. III Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2021. Charakterystyka przestrzenno-czasowa pożarów lasów w Polsce w latach 2007–2017. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Kraków.
 • Kolanek A., Bury, S. 2021. Jakie lasy wybiera gniewosz plamisty? Wybrane charakterystyki przestrzenne występowania gatunku na obszarze Polski. Środowisko Polski oczami przyrodników, Wrocław
 • Kolanek A., Bury S. 2020. Mapowanie rozmieszczenia płazów i gadów - najnowsze trendy i dobre praktyki z implikacjami dla krajowego atlasu herpetofauny. Seminarium naukowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Kolanek A. 2020. Regresja logistyczna – narzędzie analizy czynników wpływających na pożary lasów. Seminarium naukowe 10-lecie Zakładu Kartografii i Geomatyki UAM, Poznań
 • Kolanek A., Bury, S. 2019. Makroskalowa analiza przestrzenna warunków środowiskowych siedlisk gniewosza plamistego w Polsce. II Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Janowski P., Błażuk J., Kolanek A. 2019. Występowanie płazów na Wysoczyźnie Elbląskiej. II Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Szulc B., Kolanek A. 2019. Analiza sezonowych zmian rozmieszczenia gniewosza plamistego na terenie miejscowości Brzoza i Przyłęki (powiat bydgoski) w latach 2018-2019. II Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2019. Influence of anthropogenic factors on forest wildfires in Poland - preliminary study. The 4th Disaster Risk Reduction Conference, Warszawa
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2019. Wpływ czynników antropogenicznych na pożary lasów w Polsce w ujęciu powiatowym. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Systemowe podejście w badaniach geograficznych", Kraków
 • Zimić A., Ćurić A., Kolanek A., Bonk M., Herero D., Peyer N., Bühler C., Schmidt B.R., Martinez N., Grossenbacher K., Jelić D. Making too many mistakes: cases of abnormal amplexi in European anurans. 2nd Balkan Herpetological Symposium [Within the:] 13th Croatian Biological Congress, Poreč, 19-23.09.2018 r.
 • Kolanek A., Torzewski K. 2018. Fizjografia stanowisk gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2018. Uwarunkowania powstawania i metodologia badań pożarów lasów na świecie. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Perspektywy badań środowiska geograficznego", Kraków
 • Kolanek A. 2018. Wykorzystanie wtyczki SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) w badaniach siedliskowych gadów. I spotkanie użytkowników QGIS, Kraków (PDF)
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2018. Wykorzystanie metod i narzędzi geoinformatycznych w zarządzaniu gatunkami chronionymi na przykładzie polskiej herpetofauny. Kongres Geografii Polskiej, Warszawa (PDF)
 • Kolanek A., Bury S., Turniak E. 2017. Mapowanie rozmieszczenia płazów i gadów – problemy oraz dobre praktyki. VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław (PDF)
 • Kolanek A., Juras N. 2017. Nieinwazyjne metody identyfikacji osobniczej gniewoszy plamistych w oparciu o programy komputerowe – efektywna alternatywa? VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław (1. miejsce w konkursie na najlepszy poster) (PDF)
 • Turniak E., Kolanek A., Bury S. 2017. Kompleksowe badania populacji gniewosza plamistego w Górażdżach na Opolszczyźnie – podsumowanie lat 2014 – 2017. VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław
 • Kolanek, A., Bury S., Turniak E., Szymanowski, M. 2017. Microscale habitat preferences and habitat use of Coronella austriaca – a geoinformatic approach. 19th European Congress of Herpetology, Salzburg (Austria) (PDF)
 • Kolanek, A., Szymanowski, M. 2017. Preferencje mikrosiedliskowe gniewosza plamistego (Coronella austriaca) – studium metodyczne. XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Mapa w służbie nauki, Wrocław.
 • Kolanek, A., Bury, S., Turniak, E., Szymanowski, M. 2016. Analiza wykorzystania przestrzeni przez gady oraz predykcja ich występowania na podstawie obliczania wskaźnika HSI metodą ENFA. V Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2016. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizach preferencji siedliskowych gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768). V Forum BioGIS System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych, Poznań.
 • Turniak E., Bury S., Kolanek A., Juras N. 2015. Różnorodność płazów i gadów na terenach pokopalnianych – przykład Kopalni Wapienia „Górażdże”. IV Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Bury S., Turniak E., Kolanek A., Juras N., Frydlewicz M., Kaźmierczak M., Mielcarska K., Siemianowska S. 2015. Diversity of amphibians and reptiles in dynamic habitat – implications for conservation. 18th European Congress of Herpetology, Wrocław (Poland).
 • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2014. Sezonowe migracje gniewoszy plamistych (Coronella austriaca) z populacji z okolic wsi Niziny (województo dolnośląskie). III Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Bury S., Kurek K., Kolanek A. 2014. Problemy ochrony gniewosza plamistego w Polsce. Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce, Kraków.
 • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2013. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. II Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Turniak E., Kolanek A. 2013. The Active Protection Program of the common toad (Bufo bufo, L. 1758) with the population’s condition analysis on the migratory routes in Wroclaw, Poland. 17th European Congress of Herpetology, Veszprem (Hungary).
 • Dudek R., Kolanek A. 2012. Observations of Trachemys scripta in water bodies of Wroclaw. I Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Kolanek, A. 2012. Zachowania stereotypowe Carettochelys insculpta. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Kraków.
 • Kolanek, A. 2011. Inteligencja u gadów współczesnych. III Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków.
 • Kolanek, A., Turniak, E. 2011. Czynna ochrona szlaków migracyjnych Bufo bufo przy kąpielisku Morskie Oko we Wrocławiu – część druga. Konferencja "Fauna Miast", Bydgoszcz.
 • Kolanek, A. 2010. Czynna ochrona Bufo bufo na szlakach migracyjnych we Wrocławiu („Morskie Oko”). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Kraków.
 • Kolanek A. 2010. Życie w zgodzie obok siebie czyli jak chronić herpetofaunę na terenie miasta Wrocławia. II edycja konferencji "Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników".

Publikacje książkowe

 • Solarz W., Mazurska K., Gorzkowski B., Kala B., Kolanek A., Maciaszek R., Rawski M., Cierlik G. 2022. Kompendium: Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych żółwi. Wydawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (PDF)
 • Kolanek A. (red.), Książka abstraktów IV Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, Wrocław, 26-27.11.2022 r. ISBN (wersja on-line): ISBN 978-83-952590-9-8 (PDF)
 • Kolanek A., Turniak E.(red.), Książka abstraktów III Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, Wrocław, 27-28.11.2021 r. ISBN (wersja on-line): 978-83-952590-6-7 (PDF)
 • Kolanek A., Turniak E.(red.), Książka abstraktów II Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, Wrocław, 23-24.11.2019 r. ISBN (wersja on-line): 978-83-952590-3-6 (PDF)
 • Kolanek A., Turniak E.(red.), Książka abstraktów I Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, Wrocław, 8-9.12.2018 r. ISBN (wersja on-line): 978-83-952590-1-2 (PDF)
 • Kurek K., Guzik M., Kolanek A., Bury S. 2018. Metodyka inwentaryzacji i oceny oddziaływania na gady w procesie inwestycyjnym [raport na zlecenie GDOŚ]
 • Kolanek A., Turniak E. 2015. Płazy i gady w Kopalni Wapienia Górażdże. Folder edukacyjny wieńczący projekt realizowany w ramach konkursu Quarry Life Award, projekt zdobył główną nagrodę w II międzynarodowej edycji.

Artykuły popularnonaukowe, materiały edukacyjne