projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaWYBRANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2022
XI-XII

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny dla inwestycji pn „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Bardzkiej do ul. Gazowej - Etap 2”

IX

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ekspert ds. GIS

Opracowanie map oraz danych przestrzennych do zamówienia „Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003”

V

PGL Lasy Państwowe - Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
specjalista herpetolog

Konsultacja merytoryczna scenariusza do filmu, dotyczącego płazów lasu.

IV-XI

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
specjalista herpetolog

1) przeprowadzenie prac terenowych w ramach inwentaryzacji herpetologicznej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
2) Opracowanie wyników prac terenowych i przygotowanie raportu z inwentaryzacji herpetologicznej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

II-VI

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny dla inwestycji pn „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ulicy Bardzkiej do ulicy Śliwkowej oraz od ulicy Ziębickiej do ulicy Gazowej”

II-IV

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Praca w ramach projektu "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną" (umowa 52/GDOŚ/2020):

1) Przygotowanie autorskich opisów 2 metod zwalczania inwazyjnych obcych gatunków żółwi na potrzeby kompendium

I-VI

ViaNaturae sp. z o.o. dla: MPWiK Wrocław
specjalista GIS

Opracowanie map na potrzeby sporządzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz koncepcji rewitalizacji terenów wodonośnych na potrzeby projektu „Zwiększenie zasobów i jakości wód oraz różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację stref buforowych zieleni na terenach wodonośnych”

2021
III-X

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Praca w ramach projektu "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną" (umowa 52/GDOŚ/2020):

1) Przygotowanie autorskich opisów 2 metod zwalczania inwazyjnych obcych gatunków żółwi i 1 lokalizacji zwalczania
2) Przeprowadzenie (i koordynowanie) odłowów żółwi w Lokalizacji 3: Wrocław
3) Analiza danych i autorskie opracowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych odłowów żółwi w lokalizacji zwalczania: Wrocław, przygotowanie sprawozdania końcowego i wprowadzenie danych do bazy

IV-VII

Instytut Ochrony Przyrody PAN
specjalista herpetolog

Prowadzenie prac monitoringowych dla gniewosza plamistego w ramach Monitoringu gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2020-2022.

VI-XII

ViaNaturae sp. z o.o. dla: MPWiK Wrocław
specjalista GIS

Opracowanie map na potrzeby sporządzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz koncepcji rewitalizacji terenów wodonośnych na potrzeby projektu „Zwiększenie zasobów i jakości wód oraz różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację stref buforowych zieleni na terenach wodonośnych”

2020
IX

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w regionie
specjalista herpetolog

Merytoryczne opracowanie materiałów dotyczących płazów i gadów na wirtualną ścieżkę edukacyjną

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"
specjalista herpetolog

Merytoryczne przygotowanie treści do przewodnika oraz koordynacja przystanku przyrodniczego dla projektu "Brzegiem Widawy - trasa rowerowa pełna znanych i nieznanych atrakcji"

VIII-XII

AGC Bytom sp. z o. o. dla: gmina Gogolin
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na terenie dawnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie, działka nr 206/2, obręb Gogolin 1, realizowanymi w ramach zadania Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia (tryb: zaprojektuj i wybuduj)

2019
IV - X

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Inwentaryzacja gniewosza plamistego Coronella austriaca w miejscu wykonanej translokacji z obszaru Kwatery Południowej

IX

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"
specjalista herpetolog

Merytoryczne opracowanie trasy - konsultacje przyrodnicze dla projektu "Brzegiem Widawy - trasa rowerowa pełna znanych i nieznanych atrakcji"

2018
VIII - X

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
specjalista herpetolog

Przygotowanie opracowania z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko pt.: „Metodyka inwentaryzacji i oceny oddziaływania na gady w procesie inwestycyjnym” (współautor)

I - VI

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Przeniesienie gniewosza plamistego z rejonu planowanej Kwatery Południowej

2017
VIII - XII

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Przeniesienie gniewosza plamistego z rejonu planowanej Kwatery Południowej

VII

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Ocena oddziaływania na stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca wycinki lasu pod lokalizację Kwatery Południowej dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR.

I - XI

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

2016
VII

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
praktyki zawodowe - GIS

Wizualizacja, edycja oraz aktualizacja przyrodniczych baz danych znajdujących się w zasobie RDOŚ. Dostosowanie danych do "Standardu danych GIS w ochronie przyrody". Tworzenie map wspomagających proces wydawania decyzji administracyjnych. Pomoc w pracach biurowo-administracyjnych, m.in. udział w tworzeniu i porządkowaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. Aktualizacja i ujednolicanie bazy danych EGiB oraz danych dotyczących Planu Zadań Ochronnych rezerwatów na potrzeby RDOŚ.

I - XII

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

I - X

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny dla zadania: „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”

2015
V - XII

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny dla zadania: „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”

I - XII

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

2014
XII

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

IV - VI

Gmina Oborniki Śląskie
specjalista herpetolog

Lustracja herpetologiczna i opracowanie wytycznych w zakresie ochrony płazów w ramach zadania "Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie"

I - XI

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją projektów: „B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice –Siedlce"; "B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia"

I - VII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

2013
VII

BD Projekt
specjalista herpetolog

Ekspertyza herpetologiczna w kontekście realizacji projektu rewitalizacji zbiornika p.poż. przy zamku Książ

III - XII

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją projektów: „B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice –Siedlce"; "B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia"

I - XII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

2012
IX - XI

ansee consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Ekspertyzy i opinie herpetologiczne pod planowane farmy wiatrowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny

III - VI

FPP Consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Analiza porealizacyjna migracji płazów dla projektu dot. modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Legnica – Węgliniec

IV

Strateg Capital sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Alokacja płazów na wyrobisku Tłumaczów Wschód

I - XII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

2011
XII

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia "Ogorzelec" sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Wykonanie wstępnego opracowania na temat potencjalnego zagrożenia dla płazów w związku z realizacją inwestycji wraz z przedstawieniem metod zapobiegania ewentualnym szkodom w populacjach płazów

X - XII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

V - X

FPP Consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Monitoring przyrodniczy przy powstającej A2 (Odcinek Świecko – Nowy Tomyśl)

2010
IX

Urgeos sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Opracowanie części herpetologicznej do Karty Informacyjnej dotyczącej modernizacji skrzyżowania w mieście Niemcza

III - X

Mentor Consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny - monitoring barier odgradzających miejsce rozrodu płazów od terenu budowy związanej z inwestycją przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

2009
III - VI

Wrocław 2012 sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Translokacja płazów z terenu inwestycji (stadion EURO 2012 na Maślicach) do alternatywnych zbiorników w ramach kompensacji przyrodniczej